பிருந்தா சாரதி
323   2   0
2019
ஜின்னா அஸ்மி
276   2   0
2018
அகராதி
181   0   0
2018
கட்டாரி
180   2   0
2018
குறிஞ்சி நாடன்
126   1   1
2018
சலீம் கான் (சகா)
149   0   0
2018
ஜின்னா அஸ்மி
165   0   0
2018
ஜின்னா அஸ்மி
135   0   0
2018
ஜின்னா அஸ்மி
159   0   0
2017
ஆனந்தி ராமகிருஷ்ணன்
140   0   0
2017
ஜின்னா அஸ்மி
141   0   0
2017
ஆண்டன் பெனி
139   0   0
2017
குமரேசன் கிருஷ்ணன்
149   1   0
2017
முருகன். சுந்தரபாண்டியன்
136   0   0
2017
காடன்
130   0   0
2017
ஜின்னா அஸ்மி
170   1   1
2017