பிருந்தா சாரதி
170   2   0
2019
ஜின்னா அஸ்மி
145   2   0
2018
அகராதி
84   0   0
2018
கட்டாரி
74   1   0
2018
குறிஞ்சி நாடன்
58   1   1
2018
சலீம் கான் (சகா)
65   0   0
2018
ஜின்னா அஸ்மி
73   0   0
2018
ஜின்னா அஸ்மி
59   0   0
2018
ஜின்னா அஸ்மி
70   0   0
2017
ஆனந்தி ராமகிருஷ்ணன்
59   0   0
2017
ஜின்னா அஸ்மி
53   0   0
2017
ஆண்டன் பெனி
49   0   0
2017
குமரேசன் கிருஷ்ணன்
55   1   0
2017
முருகன். சுந்தரபாண்டியன்
57   0   0
2017
காடன்
62   0   0
2017
ஜின்னா அஸ்மி
84   0   0
2017