பிருந்தா சாரதி
266   2   0
2019
ஜின்னா அஸ்மி
239   2   0
2018
அகராதி
151   0   0
2018
கட்டாரி
141   2   0
2018
குறிஞ்சி நாடன்
101   1   1
2018
சலீம் கான் (சகா)
110   0   0
2018
ஜின்னா அஸ்மி
132   0   0
2018
ஜின்னா அஸ்மி
107   0   0
2018
ஜின்னா அஸ்மி
125   0   0
2017
ஆனந்தி ராமகிருஷ்ணன்
104   0   0
2017
ஜின்னா அஸ்மி
105   0   0
2017
ஆண்டன் பெனி
101   0   0
2017
குமரேசன் கிருஷ்ணன்
115   1   0
2017
முருகன். சுந்தரபாண்டியன்
105   0   0
2017
காடன்
105   0   0
2017
ஜின்னா அஸ்மி
138   1   1
2017