1K   3   0
ஜூலை 2019
1K   3   1
ஜூன் 2019
1K   2   1
மே 2019
1K   7   4
ஏப்ரல் 2019
1K   7   2
மார்ச் 2019
2K   11   2
பிப்ரவரி 2019
960   8   3
ஜனவரி 2019
677   4   0
ஆகஸ்ட் 2018
607   3   0
ஜூன் 2018
557   2   0
மே 2018
535   2   0
மார்ச் 2018
504   2   0
பிப்ரவரி 2018
494   2   0
ஜனவரி 2018
526   2   0
டிசம்பர் 2017
462   3   0
நவம்பர் 2017
473   2   0
அக்டோபர் 2017
453   2   0
ஜூலை 2017
489   2   0
ஜூன் 2017
479   2   0
மே 2017
448   2   0
ஏப்ரல் 2017
444   2   0
மார்ச் 2017
472   2   0
பிப்ரவரி 2017
458   2   0
ஜனவரி 2017
467   2   0
டிசம்பர் 2016
530   2   0
நவம்பர் 2016
557   2   0
அக்டோபர் 2016
507   2   0
செப்டெம்பர் 2016
591   2   0
ஆகஸ்ட் 2016
604   2   0
ஜூலை 2016
463   2   0
ஜூன் 2016