logo

படைப்பு - ஒலியும் ஒளியும் கவிதைத் துளியும் | பகுதி-3


கவிதை: சற்று முன்புதான் கவிஞர்: சந்துரு ஒலி ஒளி உருவாக்கம்: ரூஃபஸ் வி ஆண்டனி படைப்பு அறக்கட்டளை | படைப்பு கவிதை மின்னிதழ் | படைப்பு பதிப்பகம் | படைப்பு 'தகவு' - கலை இலக்கிய திங்களிதழ்| படைப்பு இணையதளம் | படைப்பு வலையொளி படைப்பு முகநூல் குழுவில் பதியப்பெறும் கவிதைகளில் வாரந்தோறும் ஒரு படைப்புக்கும் படைப்பாளிக்கும் வாய்ப்பளிக்கும் வகையில் அவரது கவிதையையும் கவிதைக்கான விமர்சனத்தையும் காணொளி வடிவில் வழங்க இருக்கிறோம்.
கவிதை: சற்று முன்புதான் கவிஞர்: சந்துரு ஒலி ஒளி உருவாக்கம்: ரூஃபஸ் வி ஆண்டனி படைப்பு அறக்கட்டளை

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.