912   4   0
நவம்பர் 2019
1K   3   0
செப்டம்பர் 2019
1K   3   0
ஜூலை 2019
1K   3   1
ஜூன் 2019
1K   2   1
மே 2019
2K   7   4
ஏப்ரல் 2019
1K   7   2
மார்ச் 2019
2K   12   2
பிப்ரவரி 2019
1K   8   3
ஜனவரி 2019
799   5   0
ஆகஸ்ட் 2018
696   3   0
ஜூன் 2018
648   2   0
மே 2018
625   2   0
மார்ச் 2018
594   2   0
பிப்ரவரி 2018
598   2   0
ஜனவரி 2018
619   2   0
டிசம்பர் 2017
556   3   0
நவம்பர் 2017
565   2   0
அக்டோபர் 2017
537   2   0
ஜூலை 2017
585   2   0
ஜூன் 2017
594   2   0
மே 2017
539   2   0
ஏப்ரல் 2017
529   2   0
மார்ச் 2017
570   2   0
பிப்ரவரி 2017
548   2   0
ஜனவரி 2017
566   2   0
டிசம்பர் 2016
611   2   0
நவம்பர் 2016
667   2   0
அக்டோபர் 2016
593   2   0
செப்டெம்பர் 2016
693   2   0
ஆகஸ்ட் 2016
703   2   0
ஜூலை 2016
545   2   0
ஜூன் 2016