தொடர்பு

We are available to contact in below address:

#8, மதுரை வீரன் நகர்,
கூத்தப்பாக்கம்,
கடலூர் -  607 002
தமிழ் நாடு, இந்தியா
#8, MADHURAI VEERAN NAGAR,
KOOTHAPPAKKAM,
CUDDALORE 607 002
TAMIL NADU, INDIA

  94893 75575 

   admin@padaippu.com